Zamówienia publiczne na Uniwersytecie Jagiellońskim

Biuro Zamówień Publicznych UJ, 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/9, tel. (+12) 432-44-50, faks (+12) 432-44-51

Zamówienia publiczne na UJ Ogłoszenia o wszczęciu postępowania Ogłoszenie z dn. 15.10.2007

 

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania

 


Kraków: Zakup i dostawa komputera przenośnego Hewlett Packard HP COMPAQ dla Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Jagiellońskiego przy ul. Grodzkiej 53, 31-001 Kraków. Przetarg Nr 535/07
Numer ogłoszenia: 193808 - 2007; data zamieszczenia: 15.10.2007
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Jagielloński, ul. Gołębia 24, 31-007 Kraków, woj. małopolskie, tel. 012 4324450, fax 012 4324451.

2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Uczelnia publiczna.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

1) OPIS

1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup i dostawa komputera przenośnego Hewlett Packard HP COMPAQ dla Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Jagiellońskiego przy ul. Grodzkiej 53, 31-001 Kraków. Przetarg Nr 535/07.
1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.
1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zakup i dostawa komputera przenośnego Hewlett Packard HP COMPAQ dla Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Jagiellońskiego przy ul. Grodzkiej 53, 31-001 Kraków.
1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.00.00.00-9.
1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Nie.
1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.

2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: okres w dniach: 14.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA
        Informacja na temat wadium: nie przewiduje się.

2) WARUNKI UDZIAŁU

Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

1. Wykonawca musi spełniać warunki udziału w postępowaniu określone w SIWZ oraz w art. 22 ustawy PZP, jak też nie może podlegać wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy PZP.
2. Wykonawca musi zaoferować przedmiot zamówienia zgodny z wymogami zamawiającego, określonymi w SIWZ oraz zapewnić realizację zamówienia we wskazanym w pkt 4) SIWZ terminie, jak również dołączyć do oferty specyfikację techniczną oferowanego sprzętu..
3. Całość sprzętu objętego niniejszym zamówieniem musi spełniać wymogi normy CE.
4. Wykonawca musi przedstawić cenę oferty w oparciu o załącznik A do SIWZ odpowiednio dla całości przedmiotu zamówienia, przy uwzględnieniu wymagań i zapisów SIWZ i doświadczenia zawodowego wykonawcy.
5. Wykonawca powinien podpisać oraz wypełnić formularz oferty wraz z załącznikami lub złożyć ofertę odpowiadającą ich treści, jak i podpisać wzór umowy, stanowiące integralną część SIWZ.
6. Wykonawca musi dołączyć do oferty wszystkie oświadczenia oraz załączniki wymagane w SIWZ. A. Ocena spełnienia powyższych warunków będzie dokonywana metodą 0 - 1, tj. spełnia lub nie spełnia, w oparciu o dokumenty, oświadczenia i inne materiały dołączone do oferty.

Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:

1. Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ustawy PZP i nie podleganiu wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy PZP, wedle wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do formularza oferty; w przypadku, gdy ofertę składa kilka podmiotów dotyczy to każdego z nich;
2. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; w przypadku, gdy ofertę składa kilka podmiotów działających wspólnie, dotyczy to każdego z nich;

SEKCJA IV: PROCEDURA

1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
        1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

2) KRYTERIA OCENY OFERT
        2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
        2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: Nie.

3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.uj.edu.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Biuro Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego ul. Straszewskiego 25/9, 31-113 Kraków; tel. +4812-432-44-50; e-mail: bzp@uj.edu.pl fax +4812-432-44-51;.
3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 23.10.2007 godzina 11:00, miejsce: Biuro Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego ul. Straszewskiego25/9, 31-113 Kraków; tel. +4812-432-44-50; e-mail: bzp@uj.edu.pl fax +4812-432-44-51;.
3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

 

Strona główna Uniwersytetu Jagiellońskiego   Strona główna Administracji Centralnej UJ
Stronę wyświetlono razy