Zamówienia publiczne na Uniwersytecie Jagiellońskim

Biuro Zamówień Publicznych UJ, 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/9, tel. (+12) 432-44-50, faks (+12) 432-44-51

Zamówienia publiczne na UJ Ogłoszenia o wszczęciu postępowania Ogłoszenie z dn. 16.10.2007

 

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania

 


Kraków: Usługa polegająca na sprzątaniu pomieszczeń Biblioteki Jagiellońskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, mieszczącej się przy Al. Mickiewicza 22 i ul.: Oleandry 2.
Numer ogłoszenia: 195899 - 2007; data zamieszczenia: 16.10.2007
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Jagielloński, ul. Gołębia 24, 31-007 Kraków, woj. małopolskie, tel. 012 4324450, fax 012 4324451.

2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Uczelnia publiczna.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

1) OPIS

1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługa polegająca na sprzątaniu pomieszczeń Biblioteki Jagiellońskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, mieszczącej się przy Al. Mickiewicza 22 i ul.: Oleandry 2.
1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie wykonawcy w zakresie realizacji usługi polegającej na sprzątaniu pomieszczeń Biblioteki Jagiellońskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, mieszczącej się przy Al. Mickiewicza 22 i ul.: Oleandry 2.
1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 74.70.00.00-6, 74.72.11.00-0, 74.73.10.00-2, 74.75.00.00-1.
1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Nie.
1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.

2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: okres w miesiącach: 24.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Informacja na temat wadium:

1. Wykonawca najpóźniej w dniu składania ofert, przed upływem terminu składania ofert, winien wnieść wadium, w wysokości 15 000 zł. (słownie: piętnaście tysięcy złotych).
2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:

2.1 pieniądzu;
2.2 poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
2.3 gwarancjach bankowych;
2.4 gwarancjach ubezpieczeniowych;
2.5 poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 ust. 5 pkt 2 lit. b ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm).

3. Wadium wniesione w pieniądzu należy złożyć na konto zamawiającego w BPH PBK S.A numer konta: 16106000760000320000478336.
4. Wadium zostanie niezwłocznie zwrócone jeżeli:

4.1 upłynął termin związania ofertą;
4.2 zawarto umowę w sprawie zamówienia publicznego i wniesiono zabezpieczenie należytego wykonania tej umowy;
4.3 zamawiający unieważnił postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, a protesty zostały ostatecznie rozstrzygnięte lub upłynął termin do ich wnoszenia.

5. Wadium zostanie zwrócone niezwłocznie na wniosek wykonawcy:

5.1 który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert;
5.2 który został wykluczony z postępowania; 5.3 którego oferta została odrzucona.

6. Złożenie przez wykonawcę, którego oferta została odrzucona lub wykluczonego z postępowania, wniosku o zwrot wadium jest równoznaczne ze zrzeczeniem się przez wykonawcę prawa do wniesienia protestu.
7. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zwraca się je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę.
8. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana:

8.1 odmówił podpisania umowy w sprawie realizacji zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie;
8.2 nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
8.3 zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.

9. W przypadku złożenia wadium w formie pieniężnej kopia dowodu wpłaty winna zostać dołączona do oferty, a w przypadku złożenia wadium w innej formie niż pieniężna, oryginał dowodu wniesienia wadium musi zostać złożony wraz z ofertą, przy czym oryginał może być złożony w oddzielnej kopercie jeżeli wykonawca będzie żądał jego zwrotu po zakończeniu postępowania, a w takim przypadku kserokopia potwierdzona za zgodność z oryginałem musi być złączona z ofertą..

2) WARUNKI UDZIAŁU

Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

1. Wykonawca musi spełniać warunki udziału w postępowaniu określone w SIWZ oraz w art. 22 ustawy PZP, jak też nie może podlegać wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy PZP.
2. Wykonawca musi posiadać wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania udzielanego zamówienia publicznego, a w szczególności musi wykazać w formie załączonego do oferty wykazu usług, iż:

2.1. w ciągu ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie przedmiotowego zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie - zrealizował (lub nadal realizuje) w obiektach zabytkowych, muzealnych, obiektach szkół wyższych lub bibliotekach o łącznej powierzchni przekraczającej 5000 m2 co najmniej jeden kontrakt odpowiadający swym rodzajem usłudze stanowiącej przedmiot zamówienia oraz dołączyć dokumenty potwierdzające należyte wykonanie tej usługi z podaniem nazwy, adresu i telefonu uprzednich zamawiających;

3. Wykonawca musi zapewnić realizację zamówienia we wskazanym w pkt 4) SIWZ terminie.
4. Wykonawca musi zaoferować przedmiot zamówienia zgodny z wymogami zamawiającego, określonymi w SIWZ .
5. Wykonawca musi przedstawić cenę oferty za przedmiot umowy w formie indywidualnej kalkulacji, przy uwzględnieniu wymagań i zapisów SIWZ.
6. Wykonawca zamierzający zatrudnić podwykonawców musi przedstawić powierzony im zakres prac w treści oferty, a przy czym niedopuszczalnym jest podzlecanie prac przez podwykonawców dla kolejnych podwykonawców.
7. Wykonawca powinien podpisać oraz wypełnić formularz oferty wraz z załącznikami lub złożyć ofertę odpowiadającą ich treści, jak i podpisać wzór umowy, stanowiące integralną część SIWZ.
8. Wykonawca musi dołączyć do oferty wszystkie dokumenty i oświadczenia oraz załączniki przedstawione w SIWZ. A. Ocena spełnienia powyższych warunków będzie dokonywana metodą 0 - 1, tj. spełnia lub nie spełnia, w oparciu o dokumenty i oświadczenia dołączone do oferty. B. Wykonawcy niespełniający powyższych warunków zostaną przez zamawiającego wykluczeni z niniejszego postępowania lub ich oferty zostaną odrzucone.

Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:

1. Aktualny na dzień składania ofert dokument, tj. odpis z właściwego rejestru lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; w przypadku, gdy ofertę składa kilka podmiotów działających wspólnie dotyczy to każdego z nich.
2. Pełnomocnictwo (pełnomocnictwa) dołączone w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii, albo kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osoby udzielające pełnomocnictwa, jeśli oferta będzie podpisana przez pełnomocnika, przy czym dotyczy to również przypadków składania ofert przez podmioty występujące wspólnie, tj.:

2.1 wykonawców działających w formie Spółki Cywilnej, jeżeli z dokumentów dołączonych do oferty np. umowy spółki (czy jej kopii poświadczonej odpowiednio za zgodność z oryginałem) nie wynika odpowiedni dla podpisania oferty, bądź wynika inny sposób reprezentacji;
2.2 wykonawców występujących wspólnie, czyli uczestników konsorcjum.

3. Dowód wniesienia wadium.
4. Cenę oferty wyliczoną w oparciu o indywidualną kalkulację wykonawcy, przy uwzględnieniu wymagań i zapisów SIWZ oraz jej załączników.
5. W przypadku, gdy wykonawca zapowiada zatrudnienie podwykonawców do oferty musi być załączony wykaz z zakresem powierzonych im zadań.
6. Wykonawca musi dostarczyć wykaz osób, które będą realizować zamówienie, z podaniem ich nazwiska, imienia, nr dowodu osobistego, adresu zamieszkania.
7. Wykaz usług (jeden kontrakt) potwierdzający spełnienie wymogu postawionego przez Zamawiającego w pkt 5) 2.1 SIWZ, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że usługi te zostały wykonane należycie.
8. Wykaz środków czystości (do parkietów; podłóg kamiennych; mebli; toalet;), opatrzonych świadectwem PZH, jakie będą stosowane przez Wykonawcę w czasie realizowania usługi wraz z podaniem ich opisów technologicznych i kart charakterystyki oraz oświadczeniem Wykonawcy, iż zobowiązuję się do stosowania przy realizacji zamawianej usługi wyłącznie środków o wysokiej jakości.
9. Oświadczenie Wykonawcy potwierdzające fakt dysponowania sprzętem czyszczącym niezbędnym do prawidłowej realizacji zamawianej usługi.
10. Wypełniony i podpisany formularz oferty wraz z załącznikami od 1 do 6, zawierającymi oświadczenia i wykazy potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu opisanych w pkt 5) SIWZ, a nie wyszczególnionych w pkt 6), (wypełnionymi i uzupełnionymi lub sporządzonymi zgodnie z ich treścią).
11. W przypadku, gdy wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania za granicą, w miejsce dokumentów, o których mowa w pkt 6) 1. SIWZ zobowiązany jest przedłożyć dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, (wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert).
12. Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się powyższych dokumentów, wykonawca może je zastąpić stosownym dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.
13. Dokument, o których mowa w pkt 6)11. SIWZ musi być złożony w formie oryginału, odpisu, wypisu, wyciągu lub kopii, przetłumaczonego na język polski i poświadczonego przez wykonawcę za zgodność z oryginałem.
14. W przypadku, gdy wykonawca w miejsce któregoś z dokumentów, o których mowa w (oprócz pkt 6)2. i 3.) SIWZ dostarczy jego kopię, kopia ta musi być poświadczona za zgodność z oryginałem przez wykonawcę. Zamawiający może zażądać przedstawienia oryginałów lub notarialnie potwierdzonych kopii dokumentów (np. jeśli przedstawione kserokopie będą nieczytelne lub będą wzbudzać wątpliwości co do ich prawdziwości).

SEKCJA IV: PROCEDURA

1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
        1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

2) KRYTERIA OCENY OFERT
        2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
        2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: Nie.

3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://przetargi.adm.uj.edu.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Biuro Zamówień Publicznych UJ, przy ul. Straszewskiego 25/9, 31-113 Kraków, IV p.,.
3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 26.10.2007 godzina 11:00, miejsce: Biuro Zamówień Publicznych UJ, przy ul. Straszewskiego 25/9, 31-113 Kraków, IV p.,.
3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
3.6) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy

 

Strona główna Uniwersytetu Jagiellońskiego   Strona główna Administracji Centralnej UJ
Stronę wyświetlono razy