Zamówienia publiczne na Uniwersytecie Jagiellońskim

Biuro Zamówień Publicznych UJ, 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/9, tel. (+12) 432-44-50, faks (+12) 432-44-51

Zamówienia publiczne na UJ Ogłoszenia o wszczęciu postępowania Ogłoszenie z dn. 24.10.2007

 

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania

 


Kraków: wyłonienie wykonawcy usług w zakresie dostawy polskich czasopism w roku 2007 dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie
Numer ogłoszenia: 204402 - 2007; data zamieszczenia: 24.10.2007
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Jagielloński, ul. Gołębia 24, 31-007 Kraków, woj. małopolskie, tel. 012 4324450, fax 012 4324451.
        Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dot. dynamicznego systemu zakupów: www.uj.edu.pl

2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Uczelnia publiczna.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

1) OPIS

1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: wyłonienie wykonawcy usług w zakresie dostawy polskich czasopism w roku 2007 dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.
1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie wykonawcy usług w zakresie dostawy polskich czasopism w roku 2008 dla 78 jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do SIWZ (plik w formacie Exel), składający się z 674 części, przy czym każdy tytuł odpowiada jednej części zamówienia.
1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 78.40.00.00-1.
1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Tak, ilość części: 674.
1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.

2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: data zakończenia: 31.12.2008.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

2) WARUNKI UDZIAŁU

Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Opis warunków (podmiotowych i przedmiotowych) udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.

1. Wykonawca musi spełniać warunki udziału w postępowaniu określone w niniejszej SIWZ oraz w art. 22 ustawy PZP, jak też nie może podlegać wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy PZP.
2. Wykonawca musi przedstawić indywidualną kalkulację ceny oferty w oparciu o załącznik nr 1 do SIWZ odpowiednio dla oferowanych części zamówienia, czyli poszczególnych tytułów, przy czym zaleca się dołączenie do oferty kalkulacji tabelarycznej ceny oferty również na nośniku elektronicznym (dyskietka lub płytka CD).
3. Wykonawca musi zapewnić realizację zamówienia we wskazanych w pkt 4) SIWZ terminach.
4. Wykonawca musi zaoferować przedmiot zamówienia zgodny z wymogami zamawiającego, określonymi w SIWZ.
5. Wykonawca powinien podpisać oraz wypełnić formularz oferty wraz z załącznikami lub złożyć ofertę odpowiadającą ich treści, jak i podpisać wzór umowy, stanowiące integralną część SIWZ.
6. Wykonawca musi dołączyć do oferty wszystkie dokumenty i oświadczenia oraz załączniki wymagane SIWZ. A. Ocena spełnienia powyższych warunków będzie dokonywana metodą 0 - 1, tj. spełnia lub nie spełnia, w oparciu o dokumenty i oświadczenia dołączone do oferty. B. Wykonawcy niespełniający powyższych warunków zostaną przez zamawiającego wykluczeni z niniejszego postępowania lub ich oferty zostaną odrzucone.

Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:

1. Aktualny na dzień składania ofert dokument, tj. odpis z właściwego rejestru lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; w przypadku, gdy ofertę składa kilka podmiotów działających wspólnie dotyczy to każdego z nich.
2. Pełnomocnictwo (pełnomocnictwa) dołączone w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii, albo kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osoby udzielające pełnomocnictwa, jeśli oferta będzie podpisana przez pełnomocnika, przy czym dotyczy to również przypadków składania ofert przez podmioty występujące wspólnie, tj.:
2.1 wykonawców działających w formie Spółki Cywilnej, jeżeli z dokumentów dołączonych do oferty np. umowy spółki (czy jej kopii poświadczonej odpowiednio za zgodność z oryginałem) nie wynika odpowiedni dla podpisania oferty, bądź wynika inny sposób reprezentacji;
2.2 wykonawców występujących wspólnie, czyli uczestników konsorcjum.
3. Cenę ryczałtową oferty wyliczoną w oparciu o indywidualną kalkulację wykonawcy, przy uwzględnieniu wymagań i zapisów SIWZ odpowiednio dla danej części zamówienia, czyli poszczególnych tytułów, przy czym zaleca się dołączenie do oferty kalkulacji tabelarycznej ceny oferty również na nośniku elektronicznym (dyskietka lub płytka CD).
4. W przypadku, gdy wykonawca zapowiada zatrudnienie podwykonawców do oferty musi być załączony ich wykaz z zakresem powierzonych im zadań odpowiednio dla danej części zamówienia.
5. Wypełniony i podpisany formularz oferty wraz z załącznikami od 1 do 4, zawierającymi oświadczenia i wykazy potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu opisanych w pkt 5), SIWZ, a nie wyszczególnionych w pkt 6), (wypełnionymi i uzupełnionymi lub sporządzonymi zgodnie z ich treścią).
6. W przypadku, gdy wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania za granicą, w miejsce dokumentów, o których mowa w pkt 6) 1. SIWZ zobowiązany jest przedłożyć dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, (wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert).
7. Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się powyższych dokumentów, wykonawca może je zastąpić stosownym dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.
8. Dokumenty, o których mowa w pkt 6)6. SIWZ muszą być złożone w formie oryginału, odpisu, wypisu, wyciągu lub kopii, przetłumaczonych na język polski i poświadczonych przez wykonawcę za zgodność z oryginałem.
9. W przypadku, gdy wykonawca w miejsce któregoś z dokumentów, o których mowa w (oprócz pkt 6)2.) SIWZ dostarczy jego kopię, kopia ta musi być poświadczona za zgodność z oryginałem przez wykonawcę. Zamawiający może zażądać przedstawienia oryginałów lub notarialnie potwierdzonych kopii dokumentów (np. jeśli przedstawione kserokopie będą nieczytelne lub będą wzbudzać wątpliwości co do ich prawdziwości).

SEKCJA IV: PROCEDURA

1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
        1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

2) KRYTERIA OCENY OFERT
        2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
        2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: Nie.

3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.uj.edu.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Biuro Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego, ul.Straszewskiego 25/9, 31-113 Kraków.
3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 19.11.2007 godzina 14:00, miejsce: Oferty należy składać w Biurze Zamówień Publicznych UJ, przy ul.Straszewskiego 25/9, 31-113 Kraków, IV p., w terminie do dnia 19 listopada 2007 r. do godziny 14:00.
3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Acta Archaeologica Carpathica.

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Acta Biochemica Polonica.

 

Strona główna Uniwersytetu Jagiellońskiego   Strona główna Administracji Centralnej UJ
Stronę wyświetlono razy