Zamówienia publiczne na Uniwersytecie Jagiellońskim

Biuro Zamówień Publicznych UJ, 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/9, tel. (+12) 432-44-50, faks (+12) 432-44-51

Zamówienia publiczne na UJ Ogłoszenia o wszczęciu postępowania Ogłoszenie z dn. 24.10.2007

 

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania

 


Kraków: 1. Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy sprzętu komputerowego, w szczególności notebooka, oraz drukarki laserowej dla Instytutu Nauk o Środowisku Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.
Numer ogłoszenia: 203767 - 2007; data zamieszczenia: 24.10.2007
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Jagielloński, ul. Gołębia 24, 31-007 Kraków, woj. małopolskie, tel. 012 4324450, fax 012 4324451.
        Adres strony internetowej zamawiającego: www.uj.edu.pl

2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Uczelnia publiczna.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

1) OPIS

1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 1. Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy sprzętu komputerowego, w szczególności notebooka, oraz drukarki laserowej dla Instytutu Nauk o Środowisku Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.
1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.
1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy sprzętu komputerowego, w szczególności notebooka, oraz drukarki laserowej dla Instytutu Nauk o Środowisku Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.
1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.21.33.00-8, 30.21.31.00-6, 30.21.32.00-7, 30.23.32.30-2.
1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Tak, ilość części: 2.
1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.

2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: okres w dniach: 14.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA
2) WARUNKI UDZIAŁU

Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

1. Wykonawca musi spełniać warunki udziału w postępowaniu określone w niniejszej SIWZ oraz w art. 22 ustawy PZP, jak też nie może podlegać wykluczeniu na pod¬stawie art. 24 ustawy PZP.
2. Wykonawca musi posiadać wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania udzielanego zamówienia publicznego.
3. Wykonawca musi zaoferować przedmiot zamówienia zgodny z wymogami zamawiającego, określonymi w SIWZ oraz zapewnić realizację zamówienia we wskazanym w pkt 4) SIWZ terminie.
4. Całość sprzętu objętego niniejszym zamówieniem musi spełniać wymogi normy CE.
5. Wykonawca musi przedstawić cenę oferty w oparciu o załącznik A do SIWZ odpowiednio dla oferowanych części zamówienia, przy uwzględnieniu wymagań i zapisów niniejszej SIWZ i doświadczenia zawodowego wykonawcy.
6. Wykonawca powinien podpisać oraz wypełnić formularz oferty wraz z załącznikami lub złożyć ofertę odpowiadającą ich treści, jak i podpisać wzór umowy, stanowiące integralną część SIWZ.
7. Wykonawca musi dołączyć do oferty wszystkie oświadczenia oraz załączniki wymagane SIWZ.
A. Ocena spełnienia powyższych warunków będzie dokonywana metodą 0 - 1, tj. spełnia lub nie spełnia, w oparciu o dokumenty, oświadczenia i inne materiały dołączone do oferty.
B. Wykonawcy niespełniający powyższych warunków zostaną przez zamawiającego wykluczeni z niniejszego postępowania lub ich oferty zostaną odrzucone.
 

Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:

1. W celu potwierdzenia spełnienia warunków podmiotowych Wykonawca musi dołączyć do oferty następujące dokumenty:
1.1 oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ustawy PZP i nie podleganiu wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy PZP, wedle wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do formularza oferty; w przypadku, gdy ofertę składa kilka podmiotów dotyczy to każdego z nich;
1.2 aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; w przypadku, gdy ofertę składa kilka podmiotów działających wspólnie, dotyczy to każdego z nich.
A. Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożą oświadczeń i dokumentów o charakterze podmiotowym, o których mowa w pkt 6) 1.1 - 1.2 niniejszej SIWZ, potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu lub, którzy złożyli dokumenty zawierające błędy, do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie chyba, że mimo uzupełnienia konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Nie dołączenie dokumentów w wyznaczonym terminie skutkuje wykluczeniem Wykonawcy z toczącego się postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
2. Ponadto do oferty muszą być dołączone następujące dokumenty i oświadczenia:
2.1 wypełniony i podpisany formularz oferty oraz podpisany wzór umowy wraz z
załącznikami od 1 do 3 (wypełnionymi i uzupełnionymi lub sporządzonymi zgodnie z ich treścią), zawierające część oświadczeń na potwierdzenie spełnienia warunków z pkt 5) niniejszej SIWZ;
2.2 cenę ryczałtową oferty wyliczoną w oparciu o indywidualną kalkulację wykonawcy, tj. wypełniony załącznik A do SIWZ, dla oferowanych części zamówienia, przy uwzględnieniu wymagań i zapisów SIWZ oraz jej załączników, w tym także doświadczenia zawodowego wykonawcy.
2.3 pełnomocnictwo (pełnomocnictwa) dołączone w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii, albo kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osoby udzielające pełnomocnictwa, jeśli oferta będzie podpisana przez pełnomocnika, przy czym dotyczy to również przypadków składania ofert przez podmioty występujące wspólnie, tj.:
2.3.1. wykonawców działających w formie Spółki Cywilnej, jeżeli z dokumentów dołączonych do oferty np. umowy spółki (czy jej kopii poświadczonej odpowiednio za zgodność z oryginałem) nie wynika odpowiedni dla podpisania oferty, bądź wynika inny sposób reprezentacji;
2.3.2. wykonawców występujących wspólnie, czyli uczestników konsorcjum;
2.4 opisy funkcjonalne i techniczne oferowanego przedmiotu zamówienia potwierdzające fakt spełnienia przez niego wymogów postawionych przez Zamawiającego w treści niniejszej SIWZ.
2.5 oświadczenie o spełnieniu przez oferowany przedmiot zamówienia normy CE w zakresie bezpieczeństwa urządzeń informatycznych oraz kompatybilności elektromagnetycznej urządzeń informatycznych.
2.6 W przypadku, gdy wykonawca w miejsce któregoś z dokumentów, o których mowa w pkt 6) (oprócz pkt 6) 2.3) niniejszej SIWZ dostarczy jego kopię, kopia ta musi być poświadczona za zgodność z oryginałem przez wykonawcę. Zamawiający może zażądać przedstawienia oryginałów lub notarialnie potwierdzonych kopii dokumentów (np. jeśli przedstawione kserokopie będą nieczytelne lub będą wzbudzać wątpliwości co do ich prawdziwości).

SEKCJA IV: PROCEDURA

1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
        1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

2) KRYTERIA OCENY OFERT
        2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
        2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: Nie.

3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.uj.edu.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Biuro Zamówień Publicznych UJ, ul. Straszewskiego 25/9, 31-113 Kraków.
3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 05.11.2007 godzina 11:00, miejsce: Biuro Zamówień Publicznych UJ, ul. Straszewskiego 25/9, 31-113 Kraków.
3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: dostawa jednego notebooka.
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: dostawa jednego notebooka.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.21.33.08-8, 30.21.31.00-6, 30.21.32.00-7.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 14.
4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
 

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: dostawa jednej drukarki laserowej.
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: dostawa jednej drukarki laserowej.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.23.32.30-2.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 14.
4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
 

 

Strona główna Uniwersytetu Jagiellońskiego   Strona główna Administracji Centralnej UJ
Stronę wyświetlono razy