Zamówienia publiczne na Uniwersytecie Jagiellońskim

Biuro Zamówień Publicznych UJ, 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/9, tel. (+12) 432-44-50, faks (+12) 432-44-51

Zamówienia publiczne na UJ Ogłoszenia o wszczęciu postępowania Ogłoszenie z dn. 31.10.2007

 

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania

 


Kraków: Monitor LCD EIZO S1901 dla Instytutu Botaniki Uniwersytetu Jagiellońskiego przy ul. Kopernika 27, 31-501 Kraków.
Numer ogłoszenia: 209703 - 2007; data zamieszczenia: 31.10.2007
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Jagielloński, ul. Gołębia 24, 31-007 Kraków, woj. małopolskie, tel. 012 4324450, fax 012 4324451.

2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Uczelnia publiczna.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

1) OPIS

1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Monitor LCD EIZO S1901 dla Instytutu Botaniki Uniwersytetu Jagiellońskiego przy ul. Kopernika 27, 31-501 Kraków..
1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.
1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zakup i dostawa monitora LCD EIZO S1901 dla Instytutu Botaniki Uniwersytetu Jagiellońskiego przy ul. Kopernika 27, 31-501 Kraków.
1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.00.00.00-9.
1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Nie.
1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.

2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: okres w dniach: 14.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

2) WARUNKI UDZIAŁU

Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

1. Wykonawca musi spełniać warunki udziału w postępowaniu określone w niniejszej SIWZ oraz w art. 22 ustawy PZP, jak też nie może podlegać wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy PZP.
2. Wykonawca musi zaoferować przedmiot zamówienia zgodny z wymogami zamawiającego, określonymi w SIWZ oraz zapewnić realizację zamówienia we wskazanym w pkt 4) SIWZ terminie, jak również dołączyć do oferty specyfikację techniczną oferowanego sprzętu..
3. Całość sprzętu objętego niniejszym zamówieniem musi spełniać wymogi normy CE. jak również normę TCO 03
4. Wykonawca musi przedstawić cenę oferty w oparciu o załącznik A do SIWZ odpowiednio dla całości przedmiotu zamówienia, przy uwzględnieniu wymagań i zapisów SIWZ i doświadczenia zawodowego wykonawcy.
5. Wykonawca powinien podpisać oraz wypełnić formularz oferty wraz z załącznikami lub złożyć ofertę odpowiadającą ich treści, jak i podpisać wzór umowy, stanowiące integralną część SIWZ.
6. Wykonawca musi dołączyć do oferty wszystkie oświadczenia oraz załączniki wymagane SIWZ. A. Ocena spełnienia powyższych warunków będzie dokonywana metodą 0 - 1, tj. spełnia lub nie spełnia, w oparciu o dokumenty, oświadczenia i inne materiały dołączone do oferty.

Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:

1. Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ustawy PZP i nie podleganiu wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy PZP, wedle wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do formularza oferty; w przypadku, gdy ofertę składa kilka podmiotów dotyczy to każdego z nich;
2. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; w przypadku, gdy ofertę składa kilka podmiotów działających wspólnie, dotyczy to każdego z nich;

SEKCJA IV: PROCEDURA

1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
        1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

2) KRYTERIA OCENY OFERT
        2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
        2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: Nie.

3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.uj.edu.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Biuro Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego ul. Straszewskiego 25/9, 31-113 Kraków; tel. +4812-432-44-50; +4812-663-39-03 e-mail: bzp@uj.edu.pl fax +4812-432-44-51; www.uj.edu.pl.
3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 08.11.2007 godzina 11:05, miejsce: Biuro Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego ul. Straszewskiego 25/9, 31-113 Kraków; tel. +4812-432-44-50; +4812-663-39-03 e-mail: bzp@uj.edu.pl fax +4812-432-44-51; www.uj.edu.pl.
3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

 

Strona główna Uniwersytetu Jagiellońskiego   Strona główna Administracji Centralnej UJ
Stronę wyświetlono razy