Zamówienia publiczne na Uniwersytecie Jagiellońskim

Biuro Zamówień Publicznych UJ, 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/9, tel. (+12) 432-44-50, faks (+12) 432-44-51

Zamówienia publiczne na UJ Ogłoszenia o wszczęciu postępowania Ogłoszenie z dn. 07.11.2007

 

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania

 


Kraków: wyłonienie wykonawcy w zakresie opracowania programu użytkowego oraz programu technologicznego wraz z wyliczeniem kosztów i szczegółowym określeniem funkcji pomieszczeń MCB UJ w Krakowie
Numer ogłoszenia: 214256 - 2007; data zamieszczenia: 07.11.2007
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Jagielloński, ul. Gołębia 24, 31-007 Kraków, woj. małopolskie, tel. 012 4324450, fax 012 4324451.
        Adres strony internetowej zamawiającego: www.uj.edu.pl

2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Uczelnia publiczna.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

1) OPIS

1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: wyłonienie wykonawcy w zakresie opracowania programu użytkowego oraz programu technologicznego wraz z wyliczeniem kosztów i szczegółowym określeniem funkcji pomieszczeń MCB UJ w Krakowie.
1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie wykonawcy w zakresie opracowania programu użytkowego oraz programu technologicznego wraz z wyliczeniem kosztów planowanych prac projektowych i szacunkowych kosztów robót budowlanych oraz ze szczegółowym określeniem funkcji pomieszczeń laboratoryjnych, pracowni specjalistycznych i pomieszczeń pomocniczych dla II etapu zamierzenia inwestycyjnego pn.: Małopolskie Centrum Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Powierzchnia planowanej inwestycji wynosi ok. 3000 m2 brutto, natomiast obiekt zlokalizowany będzie na działkach 497/2 i 502 obręb 7 - Podgórze przy ul. Gronostajowej 7 w Krakowie. Przedmiot zamówienia należy zrealizować tak aby obiekt spełniał standardy wymagane dla uzyskania certyfikatu Dobrej Praktyki Laboratoryjnej (GLP) oraz certyfikatu Dobrej Praktyki Wytwarzania (GMP) dla wskazanych pracowni.
1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 74.22.40.00-5, 74.14.21.20-3, 74.25.00.00-6, 74.23.20.00-4, 74.84.30.00-0.
1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Nie.
1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.

2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: okres w miesiącach: 10.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA
Informacja na temat wadium: Wykonawca najpóźniej w dniu składania ofert, przed upływem terminu składania ofert, winien wnieść wadium, w wysokości 3 000,00 zł. (słownie: trzy tysiące złotych)..

2) WARUNKI UDZIAŁU

Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Opis warunków podmiotowych i przedmiotowych udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.

1. Wykonawca musi spełniać warunki udziału w postępowaniu określone w niniejszej SIWZ oraz w art. 22 ustawy PZP, jak też nie może podlegać wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy PZP.
2. Wykonawca musi wykazać, w formie załączonego do oferty oświadczenia z podaniem nazwy i danych zleceniodawcy, zakresu zamówienia, terminów wykonania oraz wartości, potwierdzonego stosownym dokumentem uprzedniego zleceniodawcy o należytym wykonaniu zamówienia, że w ciągu ostatnich 3 lat, a w przypadku, gdy okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, licząc wstecz od dnia wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, wykonał, tj. zrealizował co najmniej jedno zadanie o wartości nie mniejszej niż 100 000,00 zł. brutto, polegające na opracowaniu programu użytkowego lub funkcjonalno-użytkowego obiektu jednostki badawczo-rozwojowej i/lub naukowej w zakresie nauki o życiu i/lub laboratorium i/lub laboratorium diagnostycznego i/lub szpitala, o powierzchni co najmniej 2000m2 brutto.
3. Wykonawca musi wykazać, w formie załączonego do oferty oświadczenia z podaniem nazwy i danych zleceniodawcy, zakresu zamówienia, terminów wykonania oraz wartości, potwierdzonego stosownym dokumentem uprzedniego zleceniodawcy o należytym wykonaniu zamówienia, że w ciągu ostatnich 3 lat, a w przypadku, gdy okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, licząc wstecz od dnia wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, wykonał, tj. zrealizował co najmniej jedno zadanie polegające na opracowaniu projektu technologicznego obiektu jednostki badawczo-rozwojowej i/lub naukowej w zakresie nauki o życiu i/lub laboratorium i/lub laboratorium diagnostycznego i/lub szpitala.
4. Wykonawca musi zapewnić realizację zamówienia we wskazanym w pkt 4) SIWZ terminie.
5. Wykonawca musi przedstawić cenę oferty wyliczoną w oparciu o indywidualną kalkulację wykonawcy, przy uwzględnieniu wymagań i zapisów niniejszej SIWZ, w tym także doświadczenia zawodowego wykonawcy.
6. Wykonawca musi zaoferować przedmiot zamówienia zgodny z wymogami zamawiającego, określonymi w SIWZ.
7. Wykonawca powinien podpisać oraz wypełnić formularz oferty wraz z załącznikami lub złożyć ofertę odpowiadającą ich treści, jak i podpisać wzór umowy, stanowiące integralną część SIWZ.
8. Wykonawca musi dołączyć do oferty wszystkie dokumenty i oświadczenia wymagane zapisami SIWZ wraz z jej załącznikami. A. Ocena spełnienia powyższych warunków będzie dokonywana metodą 0 - 1, tj. spełnia lub nie spełnia, w oparciu o dokumenty, oświadczenia i inne materiały dołączone do oferty. B. Wykonawcy niespełniający powyższych warunków zostaną przez zamawiającego wykluczeni z niniejszego postępowania albo ich oferty zostaną odrzucone.

Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:    

1. Aktualny na dzień składania ofert dokument, tj. odpis z właściwego rejestru lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; w przypadku, gdy ofertę składa kilka podmiotów działających wspólnie dotyczy to każdego z nich.
2. Pełnomocnictwo (pełnomocnictwa) dołączone w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii, albo kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osoby udzielające pełnomocnictwa, jeśli oferta będzie podpisana przez pełnomocnika, przy czym dotyczy to również przypadków składania ofert przez podmioty występujące wspólnie, tj.:
2.1 wykonawców działających w formie Spółki Cywilnej, jeżeli z dokumentów dołączonych do oferty np. umowy spółki (czy jej kopii poświadczonej odpowiednio za zgodność z oryginałem) nie wynika odpowiedni dla podpisania oferty, bądź wynika inny sposób reprezentacji;
2.2 wykonawców występujących wspólnie, czyli uczestników konsorcjum.
3. Dowód wniesienia wadium.
4. W przypadku, gdy wykonawca zapowiada zatrudnienie podwykonawców do oferty musi być załączony wykaz z zakresem powierzonych im zadań.
5. Cenę oferty wyliczoną w oparciu o indywidualną kalkulację wykonawcy, przy uwzględnieniu wymagań i zapisów SIWZ oraz jej załączników.
6. Wypełniony i podpisany formularz oferty wraz z załącznikami od 1 do 6, zawierającymi oświadczenia i wykazy potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu opisanych w pkt 5), SIWZ, a nie wyszczególnionych w pkt 6), (wypełnionymi i uzupełnionymi lub sporządzonymi zgodnie z ich treścią).
7. W przypadku, gdy wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania za granicą, w miejsce dokumentu, o którym mowa w pkt 6) 1. SIWZ zobowiązany jest przedłożyć dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio dla pkt 1, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, (wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert).
8. Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się powyższych dokumentów, wykonawca może je zastąpić stosownym dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.
9. Dokumenty, o których mowa w pkt 6)7. i 8. SIWZ muszą być złożone w formie oryginału, odpisu, wypisu, wyciągu lub kopii, przetłumaczonych na język polski i poświadczonych przez wykonawcę za zgodność z oryginałem.
10. W przypadku, gdy wykonawca w miejsce któregoś z dokumentów, o których mowa w (oprócz pkt 6)2. i 3.) SIWZ dostarczy jego kopię, kopia ta musi być poświadczona za zgodność z oryginałem przez wykonawcę. Zamawiający może zażądać przedstawienia oryginałów lub notarialnie potwierdzonych kopii dokumentów (np. jeśli przedstawione kserokopie będą nieczytelne lub będą wzbudzać wątpliwości co do ich prawdziwości).

SEKCJA IV: PROCEDURA

1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
        1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

2) KRYTERIA OCENY OFERT
        2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:
                1. Cena - 70
                2. Termin wykonania w miesiącach - 30
        2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: Nie.

3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.uj.edu.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Biuro Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego, ul.Straszewskiego 25/9, 31-113 Kraków.
3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 23.11.2007 godzina 09:00, miejsce: Oferty należy składać w Biurze Zamówień Publicznych UJ, przy ul.Straszewskiego 25/9, 31-113 Kraków, IV p., w terminie do dnia 23 listopada 2007 r. do godziny 9:00.
3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
3.6) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Zamówienie otrzymało promesę finansowania ze środków Unii Europejskiej oraz budżetu państwa w ramach projektu Małopolskie Centrum Biotechnologii, wpisanego na listę projektów kluczowych Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka pod nr 51 działanie 2.1

 

Strona główna Uniwersytetu Jagiellońskiego   Strona główna Administracji Centralnej UJ
Stronę wyświetlono razy