Zamówienia publiczne na Uniwersytecie Jagiellońskim

Biuro Zamówień Publicznych UJ, 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/9, tel. (+12) 432-44-50, faks (+12) 432-44-51

Zamówienia publiczne na UJ Ogłoszenia o wszczęciu postępowania Ogłoszenie z dn. 12.11.2007

 

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania

 


Kraków: Zakup i dostawa sprzętu komputerowego dla Obserwatorium Astronomicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.
Numer ogłoszenia: 219580 - 2007; data zamieszczenia: 12.11.2007
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Jagielloński, ul. Gołębia 24, 31-007 Kraków, woj. małopolskie, tel. 012 4324450, fax 012 4324451.
        Adres strony internetowej zamawiającego: www.uj.edu.pl

2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Uczelnia publiczna.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

1) OPIS

1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup i dostawa sprzętu komputerowego dla Obserwatorium Astronomicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie..
1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.
1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zakup i dostawa sprzętu komputerowego dla Obserwatorium Astronomicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie."
1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.23.12.00-9, 30.21.70.00-3.
1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Tak, ilość części: 5.
1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.

2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: okres w dniach: 14.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA
2) WARUNKI UDZIAŁU

Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

1. Wykonawca musi spełniać warunki udziału w postępowaniu określone w SIWZ oraz w art. 22 ustawy PZP, jak też nie może podlegać wykluczeniu na pod-stawie art. 24 ustawy PZP.
2. Wykonawca musi zaoferować przedmiot zamówienia zgodny z wymogami zamawiającego, określonymi w SIWZ oraz zapewnić realizację zamówienia we wskazanym w pkt 4) SIWZ terminie. Wykonawca składający ofertę równoważną, zgodnie z postanowieniami ustawy PZP, jest obowiązany wykazać w treści przedkładanej przez siebie oferty, że oferowany przez niego przedmiot zamówienia spełnia wymagania i parametry techniczne określone przez Zamawiającego w SIWZ, bądź też przewiduje rozwiązania lepsze niż opisywane przez Zamawiającego.
2.1 Równoważny artykuł winien być określony z nazw i poprzez podanie producenta.
2.2 Równoważność oferowanego artykułu Wykonawca obowiązany jest wykazać poprzez wskazanie w przedkładanej ofercie właściwości urządzenia (opis właściwości technicznych)
2.3 Wskazane przez Wykonawcę właściwości techniczne urządzenia zamiennego musi potwierdzać załączona do oferty informacja pochodząca od producenta tego urządzenia.
3. Całość sprzętu objętego niniejszym zamówieniem musi spełniać wymogi normy CE.
4. Wykonawca musi przedstawić cenę oferty w oparciu o załącznik A do SIWZ odpowiednio dla całości lub części przedmiotu zamówienia, przy uwzględnieniu wymagań i zapisów SIWZ i doświadczenia zawodowego wykonawcy.
5. Wykonawca powinien podpisać oraz wypełnić formularz oferty wraz z załącznikami lub złożyć ofertę odpowiadającą ich treści, przy czym może podpisać oraz dołączyć wzór umowy, stanowiące integralną część SIWZ.
6. Wykonawca musi dołączyć do oferty wszystkie oświadczenia oraz załączniki wymagane SIWZ.
A. Ocena spełnienia powyższych warunków będzie dokonywana metodą 0 - 1, tj. spełnia lub nie spełnia, w oparciu o dokumenty, oświadczenia i inne materiały dołączone do oferty.
B. Wykonawcy niespełniający powyższych warunków zostaną przez zamawiającego wykluczeni z niniejszego postępowania lub ich oferty zostaną odrzucone.

Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:

1. Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ustawy PZP i nie podleganiu wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy PZP, wedle wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do formularza oferty; w przypadku, gdy ofertę składa kilka podmiotów dotyczy to każdego z nich;
2. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; w przypadku, gdy ofertę składa kilka podmiotów działających wspólnie, dotyczy to każdego z nich;
3. Pełnomocnictwo (pełnomocnictwa) dołączone w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii, albo kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osoby udzielające pełnomocnictwa, jeśli oferta będzie podpisana przez pełnomocnika, przy czym dotyczy to również przypadków składania ofert przez podmioty występujące wspólnie, tj.:
3.1. wykonawców działających w formie Spółki Cywilnej, jeżeli z dokumentów dołączonych do oferty np. umowy spółki (czy jej kopii poświadczonej odpowiednio za zgodność z oryginałem) nie wynika odpowiedni dla podpisania oferty, bądź wynika inny sposób reprezentacji;
3.2. wykonawców występujących wspólnie, czyli uczestników konsorcjum.
4. Cenę oferty wyliczoną dla całości lub części przedmiotu zamówienia w oparciu o indywidualną kalkulację wykonawcy, tj. wypełniony załącznik A do SIWZ, przy uwzględnieniu wymagań i zapisów SIWZ oraz jej załączników, w tym także doświadczenia zawodowego wykonawcy.
5. Wypełniony i podpisany formularz oferty wraz z załącznikami od 1 do 3, zawiera-jącymi oświadczenia i wykazy potwierdzające spełnienie warunków udziału w postę-po¬waniu opisanych w pkt 5) SIWZ, a nie wyszczególnionych w pkt. 6), (wypełnionymi i uzupełnionymi lub sporządzonymi zgodnie z ich treścią, przy czym może podpisać oraz dołączyć do oferty wzór umowy).
6. W przypadku, gdy wykonawca w miejsce któregoś z dokumentów, o których mowa w pkt 6) (oprócz pkt 6) 1.) SIWZ dostarczy jego kopię, kopia ta musi być poświadczona za zgodność z oryginałem przez wykonawcę. Każda strona dokumentu złożonego w formie kserokopii musi być potwierdzona za zgodność z oryginałem. Zamawiający może zażądać przedstawienia oryginałów lub notarialnie potwierdzonych kopii dokumentów (np. jeśli przedstawione kserokopie będą nieczytelne lub będą wzbudzać wątpliwości co do ich prawdziwości).

SEKCJA IV: PROCEDURA

1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
        1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

2) KRYTERIA OCENY OFERT
        2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
        2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: Nie.

3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://przetargi.adm.uj.edu.pl/oglosz.php
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Biuro Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego
ul. Straszewskiego 25/9, 31-113 Kraków; tel. +4812-432-44-50, fax +4812-432-44-51, e-mail: bzp@adm.uj.edu.pl.
3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 20.11.2007 godzina 11:00, miejsce: Biuro Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego
ul. Straszewskiego 25/9, 31-113 Kraków; tel. +4812-432-44-50, fax +4812-432-44-51, e-mail: bzp@adm.uj.edu.pl.
3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Zakup komputera stacjonarnego typu PC przeznaczonego do obliczeń numerycznych lokalnych i zdalnych oraz do wizualizacji wyników (także dynamicznej)..
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zakup komputera stacjonarnego typu PC przeznaczonego do obliczeń numerycznych lokalnych i zdalnych oraz do wizualizacji wyników (także dynamicznej)..
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.23.12.00-9.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 14.
4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Zakup 4 sztuk kabli przedłużaczy USB..
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zakup 4 sztuk kabli przedłużaczy USB..
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.21.70.00-3.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 14.
4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Zakup podzespołów komputerowych: płyty głównej, pamięci i karty graficznej..
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zakup podzespołów komputerowych: płyty głównej, pamięci i karty graficznej..
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.21.70.00-3.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 14.
4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: Zakup klawiatur i myszy komputerowych..
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zakup klawiatur i myszy komputerowych..
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.21.70.00-3.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 14.
4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: Zakup dysków twardych..
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zakup dysków twardych..
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.21.70.00-3.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 14.
4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

Strona główna Uniwersytetu Jagiellońskiego   Strona główna Administracji Centralnej UJ
Stronę wyświetlono razy