Zamówienia publiczne na Uniwersytecie Jagiellońskim

Biuro Zamówień Publicznych UJ, 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/9, tel. (+12) 432-44-50, faks (+12) 432-44-51

Zamówienia publiczne na UJ Ogłoszenia o wszczęciu postępowania Ogłoszenie z dn. 23.11.2007

 

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania

 


Kraków: Zakup i dostawa drukarki kolorowej laserowej na potrzeby Działu Socjalnego UJ, ul.Gołębia 24 Kraków
Numer ogłoszenia: 230707 - 2007; data zamieszczenia: 23.11.2007
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Jagielloński, ul. Gołębia 24, 31-007 Kraków, woj. małopolskie, tel. 012 4324450, fax 012 4324451.
2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Uczelnia publiczna.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

1) OPIS

1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup i dostawa drukarki kolorowej laserowej na potrzeby Działu Socjalnego UJ, ul.Gołębia 24 Kraków.
1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.
1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zakup i dostawa drukarki kolorowej laserowej na potrzeby Działu Socjalnego UJ, ul.Gołębia 24 Kraków
1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.23.32.31-9.
1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Nie.
1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.

2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: okres w dniach: 14.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA
2) WARUNKI UDZIAŁU

Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

1.Wykonawca musi spełniać warunki udziału w postępowaniu określone w niniejszej SIWZ oraz w art. 22 ustawy PZP, jak też nie może podlegać wykluczeniu na pod¬stawie art. 24 ustawy PZP.
2.Wykonawca musi zaoferować przedmiot zamówienia zgodny z wymogami zamawiającego, określonymi w SIWZ oraz zapewnić realizację zamówienia we wskazanym w pkt 4) SIWZ terminie. Wykonawca składający ofertę równoważną, zgodnie z postanowieniami ustawy PZP, jest zobowiązany wykazać w treści przedkładanej przez siebie oferty, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia wymagania i parametry techniczne określone przez Zamawiającego w SIWZ, bądź też przewiduje rozwiązania lepsze niż opisane przez zamawiającego.
2.1. Równoważny artykuł winien być określony z nazw i przez podanie producenta.
2.2.Równoważność oferowanego artykułu Wykonawca obowiązany jest wykazać poprzez wskazanie w przedkładanej ofercie właściwości urządzenia (opis właściwości technicznych)
2.3 Wskazane przez Wykonawcę właściwości techniczne urządzenia zamiennego musi potwierdzać załączona do oferty informacja pochodząca od producenta tego urządzenia
3.Całość sprzętu objętego niniejszym zamówieniem musi spełniać wymogi normy CE.
4.Wykonawca musi przedstawić cenę oferty w oparciu o załącznik A do SIWZ dla całości przedmiotu zamówienia, przy uwzględnieniu wymagań i zapisów niniejszej SIWZ i doświadczenia zawodowego wykonawcy.
5.Wykonawca powinien podpisać oraz wypełnić formularz oferty wraz z załącznikami lub złożyć ofertę odpowiadającą ich treści, przy czym może podpisać oraz dołączyć wzór umowy, stanowiące integralną część SIWZ.
6.Wykonawca musi dołączyć do oferty wszystkie oświadczenia oraz załączniki wymagane SIWZ. Wykonawcy nie spełniający powyższych warunków zostaną przez zamawiającego wykluczeni z niniejszego postępowania lub ich oferty zostaną odrzucone.

Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:

1.Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ustawy PZP i nie podleganiu wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy PZP, wedle wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do formularza oferty; w przypadku, gdy ofertę składa kilka podmiotów dotyczy to każdego z nich;
2.Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; w przypadku, gdy ofertę składa kilka podmiotów działających wspólnie, dotyczy to każdego z nich;
3.Pełnomocnictwo (pełnomocnictwa) dołączone w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii, albo kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osoby udzielające pełnomocnictwa, jeśli oferta będzie podpisana przez pełnomocnika, przy czym dotyczy to również przypadków składania ofert przez podmioty występujące wspólnie, tj.:
3.1wykonawców działających w formie Spółki Cywilnej, jeżeli z dokumentów dołączonych do oferty np. umowy spółki (czy jej kopii poświadczonej odpowiednio za zgodność z oryginałem) nie wynika odpowiedni dla podpisania oferty, bądź wynika inny sposób reprezentacji;
3.2wykonawców występujących wspólnie, czyli uczestników konsorcjum.
4.Cenę oferty wyliczoną dla przedmiotu zamówienia w oparciu o indywidualną kalkulację wykonawcy, tj. wypełniony załącznik A do SIWZ, przy uwzględnieniu wymagań i zapisów SIWZ oraz jej załączników, w tym także doświadczenia zawodowego wykonawcy.
5.Wypełniony i podpisany formularz oferty wraz z załącznikami od 1-3 zawiera¬jącymi oświadczenia potwierdzające spełnienie warunków udziału w postę¬po¬waniu opisanych w pkt 5) SIWZ, wypełnionymi i uzupełnionymi lub sporządzonymi zgodnie z ich treścią przy czym może podpisać oraz dołączyć do oferty wzór umowy.
6.W przypadku, gdy wykonawca w miejsce któregoś z dokumentów, o których mowa w pkt 6) (oprócz pkt 6) 1.) SIWZ dostarczy jego kopię, kopia ta musi być poświadczona za zgodność z oryginałem przez wykonawcę. Każda strona dokumentu złożonego w formie kserokopii musi być potwierdzona za zgodność z oryginałem. Zamawiający może zażądać przedstawienia oryginałów lub notarialnie potwierdzonych kopii dokumentów (np. jeśli przedstawione kserokopie będą nieczytelne lub będą wzbudzać wątpliwości co do ich prawdziwości).
7.Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożą oświadczeń lub dokumentów o charakterze podmiotowym i przedmiotowym, potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu lub, którzy złożyli dokumenty zawierające błędy, do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie chyba, że mimo uzupełnienia konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Nie dołączenie dokumentów w wyznaczonym terminie skutkuje wykluczeniem Wykonawcy z toczącego się postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

SEKCJA IV: PROCEDURA

1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
        1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

2) KRYTERIA OCENY OFERT
        2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
        2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: Nie.

3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://przetargi.adm.uj.edu.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Biuro Zamówień Publicznych UJ, ul.Straszewskiego 25/9, 31-113 Kraków.
3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 05.12.2007 godzina 10:00, miejsce: Biuro Zamówień Publicznych UJ, ul.Straszewskiego 25/9, 31-113 Kraków.
3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

Strona główna Uniwersytetu Jagiellońskiego   Strona główna Administracji Centralnej UJ
Stronę wyświetlono razy