Zamówienia publiczne na Uniwersytecie Jagiellońskim

Biuro Zamówień Publicznych UJ, 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/9, tel. (+12) 432-44-50, faks (+12) 432-44-51

Zamówienia publiczne na UJ Ogłoszenia o wszczęciu postępowania Ogłoszenie z dn. 06.12.2007

 

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania

 


Kraków: Zakup i sukcesywna dostawa oleju opałowego EKOTERM PLUS w ilości 16 000 litrów dla potrzeb Obserwatorium Astronomicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego przy ul. Orlej 171 w Krakowie.
Numer ogłoszenia: 243179 - 2007; data zamieszczenia: 06.12.2007
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Jagielloński, ul. Gołębia 24, 31-007 Kraków, woj. małopolskie, tel. 012 4324450, fax 012 4324451.

2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Uczelnia publiczna.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

1) OPIS

1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup i sukcesywna dostawa oleju opałowego EKOTERM PLUS w ilości 16 000 litrów dla potrzeb Obserwatorium Astronomicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego przy ul. Orlej 171 w Krakowie..
1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.
1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zakup i sukcesywna dostawa oleju opałowego EKOTERM PLUS w ilości 16 000 litrów dla potrzeb Obserwatorium Astronomicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego przy ul. Orlej 171 w Krakowie.
1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 23.13.20.00-1.
1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Nie.
1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.

2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: data zakończenia: 30.03.2008.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

2) WARUNKI UDZIAŁU

Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

1. Wykonawca musi spełniać warunki udziału w postępowaniu określone w niniejszej SIWZ oraz w art. 22 ustawy PZP, jak też nie może podlegać wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy PZP.
2. Wykonawca musi posiadać koncesję na podjęcie działalności gospodarczej w zakresie objętym zamówieniem. 3. Wykonawca musi zaoferować przedmiot zamówienia zgodny z wymogami zamawiającego, określonymi w SIWZ.
4. Wykonawca musi zapewnić transport oleju opałowego do Obserwatorium Astronomicznego UJ przy ul. Orlej 171 w Krakowie.
5. Wykonawca powinien podpisać oraz wypełnić formularz oferty wraz z załącznikami lub złożyć ofertę odpowiadającą ich treści, jak i podpisać wzór umowy, stanowiące integralną część SIWZ.
6. Wykonawca musi dołączyć do oferty wszystkie dokumenty i oświadczenia oraz załączniki przedstawione SIWZ.. A. Ocena spełnienia powyższych warunków będzie dokonywana metodą 0 - 1, tj. spełnia lub nie spełnia, w oparciu o dokumenty, oświadczenia i inne materiały dołączone do oferty.

Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:

1. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; w przypadku, gdy ofertę składa kilka podmiotów działających wspólnie, dotyczy to każdego z nich;
2. Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ustawy PZP i nie podleganiu wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy PZP, wedle wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do formularza oferty; w przypadku, gdy ofertę składa kilka podmiotów dotyczy to każdego z nich;
3. Wypełniony i podpisany formularz oferty wraz z załącznikami, zawierającymi oświadczenia potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu opisanych w pkt 5) SIWZ, (wypełnionymi i uzupełnionymi lub sporządzonymi zgodnie z ich treścią).
4. Koncesję Urzędu Regulacji Energetyki na obrót paliwami ciekłymi ważną na okres wykonania zamówienia, tj do 30 marca 2008 r.
5. Świadectwo jakości oleju opałowego wystawione przez producenta.

SEKCJA IV: PROCEDURA

1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
        1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

2) KRYTERIA OCENY OFERT
        2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

       2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: Nie.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.uj.edu.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Biuro Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego ul. Straszewskiego 25/9, 31-113 Kraków; tel. +4812-663-39-03 ; fax +4812-432-44-51; e-mail: bzp@uj.edu.pl.
3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 13.12.2007 godzina 11:00, miejsce: Biuro Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego ul. Straszewskiego 25/9, 31-113 Kraków; tel. +4812-663-39-03 ; fax +4812-432-44-51; e-mail: bzp@uj.edu.pl.
3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

 

Strona główna Uniwersytetu Jagiellońskiego   Strona główna Administracji Centralnej UJ
Stronę wyświetlono razy