Zamówienia publiczne na Uniwersytecie Jagiellońskim

Biuro Zamówień Publicznych UJ, 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/9, tel. (+12) 432-44-50, faks (+12) 432-44-51

Zamówienia publiczne na UJ Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia Ogłoszenie z dn. 11.12.2007

 

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 


Kraków: Zakup i dostawa laptopa szt 1 dla Instytutu Botaniki Uniwersytetu Jagiellońskiego przy ul. Kopernika 27 Przetarg Nr 536/07
Numer ogłoszenia: 246311 - 2007; data zamieszczenia: 11.12.2007
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: Tak, numer ogłoszenia w BZP: 194440 - 2007.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Jagielloński, ul. Gołębia, 31-007 Kraków, woj. małopolskie, tel. 012 4324450, fax 012 4324451.
2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Uczelnia publiczna.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

1) OPIS

1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup i dostawa laptopa szt 1 dla Instytutu Botaniki Uniwersytetu Jagiellońskiego przy ul. Kopernika 27 Przetarg Nr 536/07.
1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.
1.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Zakup i dostawa laptopa szt 1 dla Instytutu Botaniki Uniwersytetu Jagiellońskiego przy ul. Kopernika 27 Przetarg Nr 536/07
1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.21.31.00-6.
1.5) Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT) obejmująca wszystkie zamówienia i części: 2500 PLN.

SEKCJA IV: PROCEDURA

1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: przetarg nieograniczony
2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 07.11.2007.
2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 5.
3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ (bez VAT)

Strona główna Uniwersytetu Jagiellońskiego   Strona główna Administracji Centralnej UJ