Zamówienia publiczne na Uniwersytecie Jagiellońskim

Biuro Zamówień Publicznych UJ, 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/9, tel. (+12) 432-44-50, faks (+12) 432-44-51

Zamówienia publiczne na UJ Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia Ogłoszenie z dn. 08.01.2008

 

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 


Kraków: Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy laserowego, kolorowego urządzenia wielofunkcyjnego (kopiarka, drukarka, skaner) oraz laserowego urządzenia wielofunkcyjnego (kopiarka , drukarka, skner, faks) dla Centrum St
Numer ogłoszenia: 5158 - 2008; data zamieszczenia: 08.01.2008
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: Tak, numer ogłoszenia w BZP: 227456 - 2007.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Jagielloński, ul. Gołębia, 31-007 Kraków, woj. małopolskie, tel. 012 4324450, fax 012 4324451.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Uczelnia publiczna.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy laserowego, kolorowego urządzenia wielofunkcyjnego (kopiarka, drukarka, skaner) oraz laserowego urządzenia wielofunkcyjnego (kopiarka , drukarka, skner, faks) dla Centrum Studiów Humanistycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy laserowego, kolorowego urządzenia wielofunkcyjnego (kopiarka, drukarka, skaner) oraz laserowego urządzenia wielofunkcyjnego (kopiarka , drukarka, skner, faks) dla Centrum Studiów Humanistycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.12.00.00-6, 30.23.32.30-2, 30.23.32.31-9, 30.21.61.10-0, 32.55.22.00-9.

II.1.5) Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT) obejmująca wszystkie zamówienia i części: 860 PLN.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: przetarg nieograniczony

IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: zakup i dostawa laserowego urządzenia wielofunkcyjnego (kopiarka, drukarka, skaner, faks).

V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 10.12.2007.

V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ (bez VAT)

 

Strona główna Uniwersytetu Jagiellońskiego   Strona główna Administracji Centralnej UJ