Zamówienia publiczne na Uniwersytecie Jagiellońskim

Biuro Zamówień Publicznych UJ, 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/9, tel. (+12) 432-44-50, faks (+12) 432-44-51

Zamówienia publiczne na UJ Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia Ogłoszenie z dn. 14.01.2008

 

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 


Kraków: Zakup i dostawa środków czystości dla potrzeb wszystkich jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego (oprócz jednostek Collegium Medicum UJ)
Numer ogłoszenia: 9217 - 2008; data zamieszczenia: 14.01.2008
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: Tak, numer ogłoszenia w BZP: 206214 - 2007.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Jagielloński, ul. Gołębia, 31-007 Kraków, woj. małopolskie, tel. 012 4324450, fax 012 4324451.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Uczelnia publiczna.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup i dostawa środków czystości dla potrzeb wszystkich jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego (oprócz jednostek Collegium Medicum UJ).

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Zakup i dostawa środków czystości dla potrzeb wszystkich jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego (oprócz jednostek Collegium Medicum UJ)

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 24.50.00.00-9, 24.51.10.00-9, 24.51.11.00-0, 24.51.13.10-5, 24.51.20.00-6, 24.51.30.00-3, 24.51.31.00-4, 24.51.32.95-7.

II.1.5) Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT) obejmująca wszystkie zamówienia i części: 750000 PLN.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: przetarg nieograniczony

IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ NR: 1 NAZWA: środki czystości.

V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 07.01.2008.

V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 6.

V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ (bez VAT)

CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: środki do maszynowego czyszczenia powierzchni podłogowych.

V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 07.01.2008.

V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ (bez VAT)

 

Strona główna Uniwersytetu Jagiellońskiego   Strona główna Administracji Centralnej UJ