Zamówienia publiczne na Uniwersytecie Jagiellońskim

Biuro Zamówień Publicznych UJ, 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/9, tel. (+12) 432-44-50, faks (+12) 432-44-51

Zamówienia publiczne na UJ Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia Ogłoszenie z dn. 11.12.2007

 

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 


PL-Kraków: Usługi ochroniarskie
2007/S 238-289257
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
Usługi


SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJĄCA

 1) NAZWA, ADRESY I OSOBY KONTAKTOWE:  
Uniwersytet Jagielloński, ul. Gołębia 24, Kontakt Biuro Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego, ul.Straszewskiego 25/9, 31-113 Kraków, Do wiadomości Wojciech Kochan, PL-31-007 Kraków. Tel.  +48 12 432 44 50. E-mail bzp@adm.uj.edu.pl. Faks  +48 12 432 44 51.
Adresy internetowe:
Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.uj.edu.pl.
 2) RODZAJ INSTYTUCJI ZAMAWIAJĄCEJ I GŁÓWNY PRZEDMIOT LUB PRZEDMIOTY DZIAŁALNOŚCI:  
Podmiot prawa publicznego.
Edukacja.
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

 1) OPIS
 1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:  
wyłonienie wykonawcy w zakresie świadczenia usług ochrony osób i mienia BJ UJ w Krakowie.
 1.2) Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług:  
Usługi.
Kategoria usługi: nr 23.
Główne miejsce świadczenia usług: Polska, Kraków, Al. Miciewicza 22.
 1.3) Ogłoszenie dotyczy:
 1.4) Krótki opis zamówienia lub zakupu:  
Przedmiotem zamówienia jest ochrona osób i mienia realizowana całodobowo na terenie Biblioteki Jagiellońskiej w Krakowie we wszystkie dni tygodnia, zgodnie z ustawą z dnia 22 sierpnia 1997 r. – o ochronie osób i mienia (Dz. U. nr 114, poz. 740, z późn. zm.), oraz zgodnie z Planem Ochrony Obiektu zatwierdzonym przez Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie.
 1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):  
74610000, 92521200, 92522000, 92522100, 92522200.
 1.6) Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA):  
Tak.
 2) CAŁKOWITA KOŃCOWA WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA
 2.1) Całkowita końcowa wartość zamówienia:  
Wartość: 1 350 000,00 PLN.
Bez VAT.

SEKCJA IV: PROCEDURA

 1) RODZAJ PROCEDURY
 1.1) Rodzaj procedury:  
Otwarta.
 2) KRYTERIA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
 2.1) Kryteria udzielenia zamówienia:  
Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów
1. Cena za całość zamówienia. Waga: 80.
2. Doświadczenie. Waga: 20.
 2.2) Wykorzystano aukcję elektroniczną:  
Nie.
 3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
 3.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:  
CRZP/UJ/568/2007.
 3.2) Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia:  
Ogłoszenie o zamówieniu
Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2007/S 211-256611 z dnia 2.11.2007.

SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:  
27.11.2007.
2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:  
2.
3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:  
Konsorcjum Firm: "EKOTRADE-DYSKAM" Lider Konsorcjum EKOTRADE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul.Prosta 2/14, PL-00-850 Warszawa. E-mail krakow@ekotrade.com.pl. Tel.  +48 12 637 83 44. Faks  +48 12 637 56 43.
4) INFORMACJE NA TEMAT WARTOŚCI ZAMÓWIENIA  
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 1 350 000,00 PLN.
Bez VAT.
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Najniższa oferta 1 275 480,00 / najwyższa oferta 1 404 269,80 PLN.
Bez VAT.
5) PRZEWIDYWANE JEST ZLECENIE PODWYKONAWSTWA W RAMACH ZAMÓWIENIA:  
Nie.

SEKCJA VI: INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE

1) ZAMÓWIENIE DOTYCZY PROJEKTU/PROGRAMU FINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW UE:  
Nie.
2) INFORMACJE DODATKOWE:
3) PROCEDURY ODWOŁAWCZE:
3.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze:  
Urząd Zamówień Publicznych, Al. Szucha 2/4, PL-00-582 Warszawa. E-mail odwolania@uzp.gov.pl. Tel.  +48 22 458 77 77. URL: www.uzp.gov.pl. Faks  +48 22 458 77 00.
3.2) Składanie odwołań:  
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań 1. Wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, czynności podjętych przez zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie ustawy, można wnieść protest do zamawiającego. 2. Protest wnosi się w terminie 7 dni od dnia, w którym wykonawca powziął lub mógł powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia, z zastrzeżeniem treści art. 180 ust. 3 i 4 PZP. 3. Protest uważa się za wniesiony z chwilą, gdy doszedł on do zamawiającego w taki sposób, że mógł zapoznać się z jego treścią. 4. Wniesienie protestu jest dopuszczalne tylko przed zawarciem umowy. 5. Zamawiający odrzuca protest wniesiony po terminie lub wniesiony przez podmiot nieuprawniony. 6. Protest powinien wskazywać oprotestowaną czynność lub zaniechanie zamawiającego, a także zawierać uzasadnienie interesu prawnego wnoszącego protest, jego żądanie, zwięzłe przytoczenie zarzutów oraz okoliczności faktycznych i prawnych uzasadniających wniesienie protestu. 7. W przypadku wniesienia protestu po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia protestu. 8. O wniesieniu protestu oraz jego treści i zarzutach zamawiający przekazując jego kopię zawiadamia niezwłocznie wszystkich wykonawców uczestniczących w postępowaniu, bądź w przypadku jeżeli SIWZ zamieszczona była na stronie internetowej zamawiającego zamieszcza również na tej stronie, informując ich równocześnie o zawieszeniu biegu terminu związania ofertą. 9. Uczestnikami postępowania protestacyjnego stają się także wykonawcy uczestniczący w postępowaniu, którzy przystąpią do protestu po stronie zamawiającego bądź wykonawcy wnoszącego protest w terminie 3 dni od dnia otrzymania zawiadomienia. 10. Zamawiający nie później niż na 7 dni przed upływem ważności wadium wzywa wykonawców, pod rygorem wykluczenia z postępowania, do przedłużenia ważności wadium lub wniesienia nowego wadium na okres niezbędny do zabezpieczenia postępowania i podpisania umowy, po ostatecznym rozstrzygnięciu protestu. 11. Wykonawca, który nie przystąpił do protestu, nie może następnie wnieść protestu powołując się na te same okoliczności. 12. Do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia protestu zamawiający nie zawrze umowy. 13. Protest jest ostatecznie rozstrzygnięty: 13.1. jeżeli nie przysługuje odwołanie, tj. w postępowaniach o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 211 000 euro – wraz z rozstrzygnięciem przez zamawiającego protestu lub z upływem terminu na jego rozstrzygnięcie; 13.2. jeżeli nie wniesiono odwołania – z upływem terminu do wniesienia odwołania; 13.3. w przypadku wniesienia odwołania: 13.3.1. z dniem wydania postanowienia kończącego postępowanie odwoławcze albo wyroku Izby, albo 13.3.2. z dniem wydania wyroku lub postanowienia kończącego postępowanie w sprawie przez sąd okręgowy, o którym mowa w art. 195 ust. 1 PZP, albo z upływem 7 dniowego terminu do wniesienia skargi, jeżeli wartość zamówienia dla robót budowlanych przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 20 000 000 euro, a dla dostaw lub usług 10 000 000 euro. 14. Na wniosek zamawiającego Prezes Urzędu, w drodze decyzji administracyjnej, może wyrazić zgodę na zawarcie umowy przed ostatecznym rozstrzygnięciem protestu, jeżeli ze względów społecznych lub gospodarczych zachodzi pilna potrzeba udzielenia zamówienia, której wcześniej nie można było przewidzieć, a nie wynikła ona z winy zamawiającego. 15. Zamawiający rozstrzyga równocześnie protesty, jednak nie później niż w terminie 10 dni od upływu ostatniego z terminów na wniesienie protestów w przypadkach określonych w art. 183 ust. 1 pkt 1 – 4 PZP, lub 10 dni od jego wniesienia. Brak rozstrzygnięcia protestu w tych terminach uznaje się za jego oddalenie. 16. Rozstrzygnięcie protestu wraz z jego uzasadnieniem oraz pouczeniem o sposobie i terminie wniesienia odwołania zamawiający przekazuje podmiotowi, który wniósł protest, oraz wykonawcom, którzy przyłączyli się do protestu po stronie zamawiającego lub wykonawcy wnoszącego protest. 17. W przypadku uwzględnienia protestu bądź jego części zamawiający powtarza oprotestowaną czynność lub dokonuje czynności bezprawnie zaniechanej. 18. O powtórzeniu lub dokonaniu czynności zamawiający informuje niezwłocznie wszystkich wykonawców. 19. Od oddalenia lub odrzucenia protestu przysługuje odwołanie. 20. Odwołanie wnosi się do Prezesa Urzędu w terminie 5 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia protestu lub upływu terminu do rozstrzygnięcia protestu, jednocześnie przesyłając kopię odwołania zamawiającemu. Złożenie odwołania w placówce pocztowej operatora publicznego jest równoznaczne z wniesieniem go do Prezesa Urzędu. 21. Kopię odwołania zamawiający przekazuje jednocześnie wszystkim uczestnikom postępowania toczącego się w wyniku wniesienia protestu, nie później jednak niż w terminie 2 dni od dnia jej otrzymania, wzywając ich do wzięcia udziału w postępowaniu odwoławczym po stronie zamawiającego lub wykonawcy wnoszącego odwołanie. 22. Zgłoszenie przystąpienia do postępowania odwoławczego winno nastąpić najpóźniej do czasu otwarcia posiedzenia składu orzekającego Izby, wskazywać na interes prawny w przystąpieniu i stronę, do której przystępuje, a zgłoszenie należy doręczyć Prezesowi UZP, przekazując kopię zamawiającemu i wykonawcy wnoszącemu protest. 23. Do postępowania odwoławczego stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. Nr 43, poz. 296, z późn. zm.) o sądzie polubowym, jeżeli ustawa PZP i wydane na jej podstawie akty wykonawcze nie stanowią inaczej. 24. Na wyrok orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu, którą wnosi się do właściwego dla siedziby albo jego miejsca zamieszkania zamawiającego sądu okręgowego, za pośrednictwem Prezesa UZP w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednoczenie jej odpis przeciwnikowi skargi. 25. Zamawiający informuje, iż szczegółowe uregulowanie środków ochrony prawnej zawarte jest w dziale VI ustawy, tj. art. 179 – 198 PZP.
3.3) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań:  
Urząd Zamówień Publicznych Biuro Odwołań, Al. Szucha 2/4, PL-00-582 Warszawa. E-mail odwolania@uzp.gov.pl. Tel.  +48 22 458 78 01. URL: www.uzp.gov.pl. Faks  +48 22 458 78 00.
4) DATA WYSŁANIA NINIEJSZEGO OGŁOSZENIA:  
7.12.2007.

Strona główna Uniwersytetu Jagiellońskiego   Strona główna Administracji Centralnej UJ