Zamówienia publiczne na Uniwersytecie Jagiellońskim

Biuro Zamówień Publicznych UJ, 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/9, tel. (+12) 432-44-50, faks (+12) 432-44-51

Zamówienia publiczne na UJ Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia Ogłoszenie z dn. 14.12.2007

 

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 


Kraków: wyłonienie wykonawcy w zakresie opracowania programu użytkowego oraz programu technologicznego wraz z wyliczeniem kosztów i szczegółowym określeniem funkcji pomieszczeń MCB UJ w Krakowie
Numer ogłoszenia: 250920 - 2007; data zamieszczenia: 14.12.2007
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: Tak, numer ogłoszenia w BZP: 214256 - 2007.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Jagielloński, ul. Gołębia, 31-007 Kraków, woj. małopolskie, tel. 012 4324450, fax 012 4324451.
2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Uczelnia publiczna.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

1) OPIS

1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: wyłonienie wykonawcy w zakresie opracowania programu użytkowego oraz programu technologicznego wraz z wyliczeniem kosztów i szczegółowym określeniem funkcji pomieszczeń MCB UJ w Krakowie.
1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
1.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie wykonawcy w zakresie opracowania programu użytkowego oraz programu technologicznego wraz z wyliczeniem kosztów planowanych prac projektowych i szacunkowych kosztów robót budowlanych oraz ze szczegółowym określeniem funkcji pomieszczeń laboratoryjnych, pracowni specjalistycznych i pomieszczeń pomocniczych dla II etapu zamierzenia inwestycyjnego pn.: Małopolskie Centrum Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Powierzchnia planowanej inwestycji wynosi ok. 3000 m2 brutto, natomiast obiekt zlokalizowany będzie na działkach 497/2 i 502 obręb 7 - Podgórze przy ul. Gronostajowej 7 w Krakowie. Przedmiot zamówienia należy zrealizować tak aby obiekt spełniał standardy wymagane dla uzyskania certyfikatu Dobrej Praktyki Laboratoryjnej (GLP) oraz certyfikatu Dobrej Praktyki Wytwarzania (GMP) dla wskazanych pracowni.
1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 74.22.40.00-5, 74.14.21.20-3, 74.25.00.00-6, 74.23.20.00-4, 74.84.30.00-0.
1.5) Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT) obejmująca wszystkie zamówienia i części: 83100 PLN.

SEKCJA IV: PROCEDURA

1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: przetarg nieograniczony
2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 14.12.2007.
2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.
3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ (bez VAT)

Strona główna Uniwersytetu Jagiellońskiego   Strona główna Administracji Centralnej UJ