Zamówienia publiczne na Uniwersytecie Jagiellońskim

Biuro Zamówień Publicznych UJ, 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/9, tel. (+12) 432-44-50, faks (+12) 432-44-51

Zamówienia publiczne na UJ Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia Ogłoszenie z dn. 15.02.2008

 

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 


 

Kraków: Zakup i dostawa dwóch drukarek laserowych HP 1020 dla Instytutu Botaniki Uniwersytetu Jagiellońskiego przy ul. Kopernika 27, 31-501 Kraków
Numer ogłoszenia: 32221 - 2008; data zamieszczenia: 15.02.2008
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: Tak, numer ogłoszenia w BZP: 225871 - 2007.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Jagielloński, ul. Gołębia, 31-007 Kraków, woj. małopolskie, tel. 012 4324450, fax 012 4324451.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Uczelnia publiczna.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup i dostawa dwóch drukarek laserowych HP 1020 dla Instytutu Botaniki Uniwersytetu Jagiellońskiego przy ul. Kopernika 27, 31-501 Kraków.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Zakup i dostawa dwóch drukarek laserowych HP 1020 dla Instytutu Botaniki Uniwersytetu Jagiellońskiego przy ul. Kopernika 27, 31-501 Kraków

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.23.32.31-9.

II.1.5) Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT) obejmująca wszystkie zamówienia i części: 750 PLN.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: przetarg nieograniczony

IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 21.12.2007.

V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.

V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ (bez VAT)

 

Strona główna Uniwersytetu Jagiellońskiego   Strona główna Administracji Centralnej UJ