Zamówienia publiczne na Uniwersytecie Jagiellońskim

Biuro Zamówień Publicznych UJ, 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/9, tel. (+12) 432-44-50, faks (+12) 432-44-51

Zamówienia publiczne na UJ Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia Ogłoszenie z dn. 14.12.2007

 

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 


Kraków: wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy oraz uruchomienia jednej sztuki kserokopiarko-drukarki sieciowej ze skanerem i urządzeniem wykańczającym dla Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie
Numer ogłoszenia: 250866 - 2007; data zamieszczenia: 14.12.2007
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: Tak, numer ogłoszenia w BZP: 233483 - 2007.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Jagielloński, ul. Gołębia, 31-007 Kraków, woj. małopolskie, tel. 012 4324450, fax 012 4324451.
2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Uczelnia publiczna.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

1) OPIS

1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy oraz uruchomienia jednej sztuki kserokopiarko-drukarki sieciowej ze skanerem i urządzeniem wykańczającym dla Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.
1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.
1.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy oraz uruchomienia jednej sztuki kolorowej kserokopiarko-drukarki sieciowej ze skanerem i urządzeniem wykańczającym dla Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie położonego przy ul.Gołębiej 24.
1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.12.00.00-6, 30.12.11.10-7.
1.5) Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT) obejmująca wszystkie zamówienia i części: 20000 PLN.

SEKCJA IV: PROCEDURA

1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: przetarg nieograniczony
2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 14.12.2007.
2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ (bez VAT)

Strona główna Uniwersytetu Jagiellońskiego   Strona główna Administracji Centralnej UJ