Zamówienia publiczne na Uniwersytecie Jagiellońskim

Biuro Zamówień Publicznych UJ, 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/9, tel. (+12) 432-44-50, faks (+12) 432-44-51

Zamówienia publiczne na UJ Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia Ogłoszenie z dn. 30.10.2007

 

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 


 Kraków, dnia 30 października  2007 r

Kraków: wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu, dostawy i montażu przystawki do analizy wstrzykowej FIAS 400 z wyposażeniem i wagą analityczną dla systemu ICP z detektorem MS i OES oraz systemu ablacji laserowej dla Wydziału Chemii Uniwersytetu Jagielloński
Numer ogłoszenia: 208331 - 2007; data zamieszczenia: 30.10.2007
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: Nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Jagielloński, ul. Gołębia, 31-007 Kraków, woj. małopolskie, tel. 012 4324450, fax 012 4324451.
2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Uczelnia publiczna.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

1) OPIS

1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu, dostawy i montażu przystawki do analizy wstrzykowej FIAS 400 z wyposażeniem i wagą analityczną dla systemu ICP z detektorem MS i OES oraz systemu ablacji laserowej dla Wydziału Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.
1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.
1.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu, dostawy i montażu przystawki do analizy wstrzykowej FIAS 400 z wyposażeniem i wagą analityczną dla systemu ICP z detektorem MS i OES oraz systemu ablacji laserowej dla Wydziału Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.
1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.26.00.00-0.
1.5) Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT) obejmująca wszystkie zamówienia i części: 33616,55 PLN.

SEKCJA IV: PROCEDURA

1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: wolna ręka
2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
        Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 19.10.2007.
2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ (bez VAT)

 

 

Strona główna Uniwersytetu Jagiellońskiego   Strona główna Administracji Centralnej UJ