Zamówienia publiczne na Uniwersytecie Jagiellońskim

Biuro Zamówień Publicznych UJ, 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/9, tel. (+12) 432-44-50, faks (+12) 432-44-51

Zamówienia publiczne na UJ Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia Ogłoszenie z dn. 07.11.2007

 

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 


Kraków: wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy sprzętu komputerowego i budowy lokalnej sieci logicznej dla Instytutu Informatyki WMiI Uniwersytetu Jagiellońskiego znajdującego się w Krakowie
Numer ogłoszenia: 214381 - 2007; data zamieszczenia: 07.11.2007
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: Nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Jagielloński, ul. Gołębia, 31-007 Kraków, woj. małopolskie, tel. 012 4324450, fax 012 4324451.
2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Uczelnia publiczna.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

1) OPIS

1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy sprzętu komputerowego i budowy lokalnej sieci logicznej dla Instytutu Informatyki WMiI Uniwersytetu Jagiellońskiego znajdującego się w Krakowie.
1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.
1.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy sprzętu komputerowego i budowy lokalnej sieci, tj. notebook 1 sztuka, serwer 1 sztuka, zestaw komputer stacjonarny z monitorem 6 sztuk, programowalne układy logiczne 6 kompletów, dla Instytutu Informatyki Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Jagiellońskiego znajdującego się w Krakowie przy ul.Nawojki 11.
1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.23.11.00-8, 30.23.12.00-9, 30.23.12.50-4, 30.23.13.00-0, 30.26.00.00-9, 30.21.70.00-3, 30.24.10.00-0.
1.5) Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT) obejmująca wszystkie zamówienia i części: 59950 PLN.

SEKCJA IV: PROCEDURA

1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: wolna ręka
2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

* Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 31.10.2007.
2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
        Biuro Informatyczno-Wdrożeniowe KONCEPT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul.Racławicka 56, 30-017 Kraków, kraj/woj. małopolskie.
4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ (bez VAT)
        Cena wybranej oferty: 59950.00
        Oferta z najniższą ceną: 59950.00 / oferta z najwyższą ceną: 59950.00
        Waluta: PLN.

 

Strona główna Uniwersytetu Jagiellońskiego   Strona główna Administracji Centralnej UJ