Zamówienia publiczne na Uniwersytecie Jagiellońskim

Biuro Zamówień Publicznych UJ, 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/9, tel. (+12) 432-44-50, faks (+12) 432-44-51

Zamówienia publiczne na UJ Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia Ogłoszenie z dn. 12.11.2007

 

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 


Projekt współfinansowany ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich.

Kraków: Wyżywienie uczestników szkolenia organizowanego przez Wszechnicę Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie w ramach projektu Rozwijanie kompetencji i i kształtowanie innowacyjności pracowników firmy Bahlsen Sweet
Numer ogłoszenia: 218913 - 2007; data zamieszczenia: 12.11.2007
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: Nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Jagielloński, ul. Gołębia, 31-007 Kraków, woj. małopolskie, tel. 012 4324450, fax 012 4324451.
2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

1) OPIS

1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wyżywienie uczestników szkolenia organizowanego przez Wszechnicę Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie w ramach projektu Rozwijanie kompetencji i i kształtowanie innowacyjności pracowników firmy Bahlsen Sweet.
1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
1.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Wyżywienie uczestników szkolenia organizowanego przez Wszechnicę Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie w ramach projektu Rozwijanie kompetencji i i kształtowanie innowacyjności pracowników firmy Bahlsen Sweet.
1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 55.30.00.00-3.
1.5) Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT) obejmująca wszystkie zamówienia i części: 900 PLN.

SEKCJA IV: PROCEDURA

1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: wolna ręka
2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 03.07.2005.
2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ (bez VAT)

Strona główna Uniwersytetu Jagiellońskiego   Strona główna Administracji Centralnej UJ